SẢN PHẨM

DaiSurface® PLASMA LÀM SẠCH - TĂNG HẤP THỤ PHỦ NANO BỀ MẶT
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiAOP® NƯỚC NUÔI TRỒNG
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
PLASMA NANO BUBBLE - XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiFruits® TIỆT TRÙNG RAU CỦ QUẢ
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiPool® XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
DaiClinic® XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ
Sản xuất bởi: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG CES PLASMA
Remote Control of a 6DOF Robot using a Motion Capture System
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
Simple Control of Cooperation Robots
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Rotary Inverted Pendulum
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A PLC-based 4DOF Robot
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
An Universal 6DOF Robot
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Magician-like Robotic System with Intelligent Positioning
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Virtuality Robotic System
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
Smart Indoor Transportation System
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
High Quality Thermal Furnace
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A nonstop classification system using 5DOF robot and camera
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Classification System Using Robot and Computer Vision
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Concrete Magician-like Robotic System with Intelligent Positioning
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Flexible Autonomous Robot
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Bartender Robot (6DOF)
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
Control of a 6DOF robot using ROS and an intelligent IK Algorithm
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
An Universal 6DOF Robot with Neural Prescribed Performance Control
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Voice-assistant 6DOF Robot with Neural Network and Visual Sensing
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Conventional Cable 7DOF Robot with Intelligent Controllers
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
A Prototype of Quadruped Robot: Simulation and Simple Control
Sản xuất bởi: Dynamics and Robotic Control (DRC) Lab
Design mobile robot for cleaning sonar panel
Sản xuất bởi: Robotics and Intelligent Control Laboratory
Design experimental model for Heat furnace - DC motor - Water tank
Sản xuất bởi: Robotics and Intelligent Control Laboratory